مهندسین طراح همیشه در پایان محاسبات پروژه، جهت اعتبار سنجی طراحی خود، حجم بتن و میلگرد و یا وزن کل اسکلت سازه فولادی خود را با مقادیر متعارف و رایج کنترل می کنند.اما این مقادیر مرسوم و متعارف چه مقدار می باشد. با کلیک بر روی ادامه مطلب با ما همراه باشید.

در بسیاری مواقع، مهندسین محاسب که به تازگی قدم به این عرصه گذاشته اند، و در موارد دیگر حتی مهندسین طراح با تجربه نیز علاقمندند در پایان طراحی خود،حجم مصالح مصرفی پروژه را با مقادیر استاندارد و سازه های متعارف کنترل نمایند. اما این مقادیر استاندارد در چه بازه ای قرار می گیرند؟

در سازه های بتنی، حجم بتن تیر و ستون به ازای هر مترمربع سقف(کل زیر بنا، به بیان دیگر مجموع مساحت کل سقف های سازه) در بازه ای بین 0.13 تا 0.18 مترمکعب بتن  به ازای هر متر مربع سقف (با توجه به منطقه لرزه خیزی و نوع سیستم مورد استفاده) قرار می گیرد. حجم بتن کل پروژه شامل حجم بتن سقف و دیوار و تیر و ستون به جز بتن فونداسیون نیز در بازه 0.3 تا 0.36 متر مکعب بتن در هر یک مترمربع سقف قرار میگیرد. 

در نهایت حجم کل بتن یک سازه بتنی با احتساب بتن فونداسیون نیز بین 0.38 تا 0.44 مترمکعب بتن در هر مترمربع سقف می باشد. مقدار میلگرد نیز در سازه های بتنی حدودا 90 تا 120 کیلوگرم آرماتور به ازای هر یک مترمکعب حجم بتن می باشد. البته با توجه به بزرگتر بودن سرعت رشد میلگرد در بازار نسبت به بتن، بهتر است مقدار آرماتور به 110 کیلوگرم به ازای یک مترمکعب حجم بتن محدود گردد.

در سازه های فولادی نیز وزن اسکلت سازه فولادی بدون در نظر گرفتن اتصالات حدود 60 تا 80 کیلوگرم آهن در هر متر مربع سقف می باشد و وزن اتصالات نیز حدود 8 تا 10 وزن کل اسکلت می باشد.

اما برای برداشت حجم بتن، وزن فولاد و مساحت کلیه سقف ها از طریق نرم افزار ETABS باید چه کار کرد؟

در نرم افزار ETABS 9.7 با مراجعه به Show Table و از مسیر زیر، می توان به وزن کل بتن هر یک از اجزای سازه ای و همچنین مساحت کل سقف های پروژه دسترسی پیدا کرد. بدیهی است با تقسیم وزن بتن بر چگالی آن (2500 کیلوگرم بر مترمکعب) حجم بتن بدست می آید.

Show Table/Building Data/Material list/Material list by Story

در صورت استفاده از ورژن های جدیدتر نرم افزار ETABS نیز از مسیر زیر استفاده نمایید:

Show Table/Model/Structure Data/Material list/Material list by Story